Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Ghi lại tất cả các lệnh đã được gõ trên SSH với từng User

Log ghi được bao gồm cả Input và Output của shell, sau đó thực hiện cắt lại để lấy riêng input (cũng là command được nhập vào).

  1. Cài đặt rootsh lên server

Rootsh có thể cài đặt bằng cách build source tải về từ Sourceforge hoặc cài thông qua yum (thông qua Repo EPEL)

rpm - ivh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/e/epel-release-7-11.noarch.rpm

yum install rootsh

2. Tạo group cho các user cần được

https://justx.info